Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl

 

  • analiza jakościowa związków organicznych i nieorganicznych, m.in. pigmentów, barwników, spoiw, werniksów, metodą absorpcyjnej spektroskopii w podczerwieni - ATR-FTIR,
  • badanie składu chemicznego (oznaczanie zawartości pierwiastków) metodą rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej – XRF,   
  • analiza jakościowa i ilościowa zapraw budowlanych metodą termograwimetryczną – TGA-DSC,
  • zasolenie ogólne, analiza ilościowa i jakościowa soli rozpuszczalnych w wodzie (zastosowanie konduktometrii, kolorymetrii, technik separacyjnych – elektroforeza kapilarna),
  • badanie zmiany barwy powierzchni metodą kolorymetryczną,
  • badania mechaniczne materiałów budowlanych (wytrzymałość na ściskanie, udarność, wytrzymałość na zginanie),
  • badania właściwości fizyko-chemicznych materiałów budowlanych (porowatość, zdolność kapilarnego podciągania cieczy, nasiąkliwość, mrozoodporność, hydrofobowość),
  • badania wybranych właściwości fizyko-mechanicznych tworzyw wielkocząsteczkowych, m.in. farb, lakierów, klejów, preparatów stosowanych w konserwacji (połysk, gęstość, lepkość, twardość, elastyczność, odporność na ścieranie, zwilżalność, adhezja).

 

Katedra Konserwacji-Restauracji Architektury i Rzeźby
Sienkiewicza 30/32 87-100 Toruń
e-mail kkrar@umk.pl